• Kazımdirik, 372/9 Sokak No:1 Bornova/İzmir

'ALTIN İĞNE' FRAKSİYONEL RADYOFREKANS MİKRO İĞNELEME